Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de website Festivalentertainment.nl. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de via Festivalentertainment.nl aangeboden diensten voor het plaatsen van advertenties, vacatures en/of oproepen.

Artikel 2 Websites derden
Op Festivalentertainment.nl zijn links opgenomen naar websites van derden. Festivalentertainment.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 3 Gebruik
Het gebruik van Festivalentertainment.nl door Gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico. Festivalentertainment.nl is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) Festivalentertainment.nl te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Hieronder wordt onder andere – doch niet uitsluitend – verstaan:
– het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie;
– het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers;
– het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het aanbieden van diensten, plaatsen van vacatures of het doen van sollicitaties;
– het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid;
– het doen van politieke uitlatingen;
– het doen van discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen;
– het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van Festivalentertainment.nl c.q. het hinderen van de werking van Festivalentertainment.nl.

Artikel 4 Privacy
Gebruiker is zich ervan bewust dat Festivalentertainment.nl persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving en het privacy statement.

Artikel 5 Uitsluiting
Festivalentertainment.nl gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een vermelding en uitsluiting van de verantwoordelijke Gebruiker indien:
a. er sprake is van oneigenlijk gebruik of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de via Festivalentertainment.nl aangeboden faciliteiten;
b. Festivalentertainment.nl ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van Gebruiker.

Artikel 6 Onderhoud/storingen
1. Festivalentertainment.nl spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot Festivalentertainment.nl te verschaffen. Festivalentertainment.nl kan (onderdelen van) Festivalentertainment.nl echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Festivalentertainment.nl zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.
2. Festivalentertainment.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van Festivalentertainment.nl.

Artikel 7 Wijziging dienstverlening
1. Festivalentertainment.nl mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via Festivalentertainment.nl aanbiedt. Festivalentertainment.nl zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.
2. Festivalentertainment.nl mag ongevraagd per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) Festivalentertainment.nl of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Festivalentertainment.nl, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Festivalentertainment.nl geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij Festivalentertainment.nl, tenzij anders is aangegeven.
2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van Festivalentertainment.nl te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Festivalentertainment.nl is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van Festivalentertainment.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Festivalentertainment.nl of haar medewerkers.
2. De informatie op Festivalentertainment.nl kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Festivalentertainment.nl raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 10 Algemeen
1. Door het gebruik van Festivalentertainment.nl gaat Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden en de bepalingen genoemd in het privacy statement.
2. Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld deze algemene voorwaarden opnieuw te accepteren indien daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit wordt kenbaar gemaakt via een e-mailbericht.
3. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch worden voorgelegd.

Artikel 11 Betaling
Gebruiker zal de gestuurde factuur binnen de gestelde termijn van 14 dagen na ontvangstdatum betalen.